Informácie o spracovaní osobných údajov

Obchodné spoločnosti Teamstore s.r.o, identifikačné číslo: 28981928 zapísané v Obchodnom registri vedeném (ďalej len "predávajúci") upresňujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti so žiadosťou o zaslanie noviniek fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "žiadateľ") alebo na základe zmluvy o predaji (ďalej len "kupná zmluva") uzatvorená medzi predajcom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom predajcu internetového obchodu.

V súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení, zák. č. (ES) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov, o určitých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov, v platnom znení, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES

kupujúci pri uzatváraní kupnej zmluvy alebo žiadateľ dobrovoľne a slobodne dávajú alebo dali súhlas so spracovaním osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu pod bodmi 1.1 a 1.2

1.1.Základní informace
Správca: Spoločnosť TEAMSTORE s.r.o., IČO 28981928, so sídlom Železná 2, Brno 619 00 (ďalej len "predávajúci"). Kontaktná osoba na strane predajcu je Michal Dujka, konateľ spoločnosti

Kde súhlas s ochranou osobných údajov platí: súhlas s ochranou osobných údajov sa vzťahuje na využívanie internetových stránok predajcu www.teamstore.sk a www.teamstore.cz, súvisiace subdomény, ktoré sa nachádzajú pod stránkami, a na ďalšie uvedené oblasti a kanály, ktorých pomocou môže kupujúci od kupujúceho alebo žiadateľa zhromažďovať údaje.

Spôsob zberu údajov: 

 • prostredníctvom internetových stránok predajcu a kanálov uvedených v bode b)
 • Pri návšteve alebo používaní internetových stránok predajcu automaticky zhromažďujú osobné údaje prostredníctvom cookies a z dôvodov optimalizácie stránok predávajúceho pre potreby kupujúceho, žiadateľa alebo osôb, ktoré navštívili internetovú stránku predajcu (ďalej len "návštevník"). Internetové stránky napríklad umožňujú automatické úpravy zobrazenia veľkosti podľa zariadení, ktoré používajú pri ich prehliadaní kupujúci, žiadatelia alebo návštevníci. Získaná údaje tiež slúžia na efektívnejšie analýzy webových stránok predajcu. Bližšie informácie o cookies sú k dispozícii na stránkach www.teamstore.cz v sekcii Smernice o cookies.
 • Dáta získavajú aj predajca v prípade korešpondencie so spoločnosťou Teamstore s.r.o. To znamená napr. v prípadoch, keď kupujúci, žiadatelia alebo návštevníci zadajú údaje do internetového formulára alebo dátových polí na internetových stránkach predajcu, napríklad v prípade požiadavky alebo požadovania dostupných produktov a služieb.
 • Údaje predávajúci získavajú aj v prípade otázok na ďalšie informácie o akciách alebo udalostiach, resp. iné záležitosti, ako napríklad zasielanie katalógov a ponúk.
 • Podobne je to v prípade účasti na súťažiach organizovaných predajcom atď.
 • Údaje sa zhromažďujú aj pri prihlásení do individuálnych častí internetových stránok predajcu alebo pri používaní internetových stránok predajcu pre komunikáciu.
 • Údaje sa získajú predajcom aj vtedy, ak sa s predajcom spoja kupujúci, žiadateľ alebo návštevník alebo zasielajú správu.
 • Predajca umiestňuje svoje predajne a priestorové kamery kvôli ochrane oprávnených záujmov predajcu. Priestory, kde sú umiestnené kamery, sú vždy označené upozornením.

Rozsah spracovania: Kupujúci alebo žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, sídlo, obchodné meno, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa sídla alebo miesta podnikania, bankové spojenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, dodací adresa, položky objednávky, registrácia údajov, objednávky údajov, expedícia dát, prihlasovacie údaje, identifikačné údaje zástupca kupujúceho alebo kontaktnej osoby určenej kupujúcim, identifikačné údaje prehliadania obsahu alebo reklamy, IP adresa a vyhľadávanie. Pre úverové zmluvy aj rodné číslo (ak nebolo pridelené rodné číslo pre akékoľvek dôvody, potom dátum narodenia). Všetky uvedené údaje ďalej len ako "osobné údaje"

Účel spracovania: 

 • plnenia Zmluvy vzniknuté na základe záväzných objednávok medzi oboma stranami
 • ochrana majetku predávajúceho
 • ak má žiadateľ záujem o zaslanie noviniek e-mailom (ak je na ich identifikačných údajoch možnosť "ANO"), na marketingové a obchodné aktivity predajcu vrátane šírenia obchodných oznámení o predajcovi služby
 • optimalizácia internetových stránok predajcu pre potreby kupujúceho, žiadateľa alebo návštevníkov

Forma spracovania: Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Príjemca osobných údajov: Osobné údaje nebudú poskytnuté poskytnuté žiadnej tretej osobe.
Zpracovatelé osobných údajov: Zoznam spracovateľov je dostupný na internetových stránkach predajcu dostupných na adrese www.teamstore.sk v sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov.
Predávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Predávajúci nepredáva osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.
Dozorný úrad: Dozorný úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel .: 234 665 125.

1.2.Další informácie

Doba, po ktorej budú osobné údaje uložené: Osobné údaje predajca spracováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
Dôsledky neposkytnutia osobných údajov: Ak kupujúci alebo žiadateľ odvolá svoj súhlas s spracovaním osobných údajov, môže to mať vplyv na úroveň služieb a rozsahu poskytnutú predajcom.

Práva kupujúceho alebo žiadateľa ako osoba, ktorá má právo
I. na prístup k osobným údajom,
II. na opravu osobných údajov,
III. na vymazanie osobných údajov,
IV. na obmedzenie spracovania,
V. na vznesenie námietky proti spracovaniu,
VI. na prenosnosť údajov,
VII. na podanie sťažnosti u dozorného úradu,
VIII. na opravu alebo vymazanie informácií osobných údajov alebo obmedzení spracovania
IX. je informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov.

Práva uvedená pod písm. III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. môže byť zákazníkom alebo žiadateľom uplatniteľné od 25. 5. 2018. Kupujúci alebo žiadateľ je spokojný so skutočnosťou, že táto súhlas s spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolat a zaslať oznámenie s označením "Odvolanie súhlasu s spracovaním osobných údajov" na e-mailovú adresu obchod@teamstore.sk alebo písomne ​​doporučene na adresu predajca Teamstore sro, Železná 2, Brno 619 00. V prípade odvolania súhlasu však bude predávajúci ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré spracúva na základe iných zákonných titulov, než je táto súhlas.