LG spotrebiteľská súťaž

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

LG LETNÉ PROMO PRAČKY A SUŠIČKY (ďalej len „darčeková akcia“ alebo „akcia“)

 

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR
Usporiadateľom a organizátorom darčekovej akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631 (ďalej len „usporiadateľ a organizátor“).

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA DARČEKOVEJ AKCIE
Darčeková akcia s možnosťou získať voucher na nákup športového vybavenia pri nákupe od 7.7.2020 do 31.8.2020 (ďalej len „doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď. Príloha 1), na území Slovenskej republiky. Registrovať sa dá od 13.7.2020 do 7.9.2020. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny termínu darčekovej akcie.

III. ÚČASŤ V DARČEKOVEJ AKCII, DARČEK, REGISTRÁCIA
Darčekovej akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel v dobe konania akcie zakúpi niektorý z nižšie uvedených modelov spotrebičov:

Práčky s voucherom v hodnote 80 EUR:

 • F4WV910P2
 • F4WV909P2
 • F4WV710P1
 • F4WN909S2
 • F4WV709P1
 • F104J6JY0W
 • F4WV709P2T
 • F4WV510S0
 • F4WN709S1
 • F4WN509S0
 • F4WT409AIDD
 • F4AIDDWT4Z9
 • F4TURBO9
 • F126G1BCH2N
 • F104G1JCH2N
 • F4DV910H2
 • F4DV909H2
 • F4DV710H1
 • F4DV709H2T
 • F4DV709H1
 • F4DV709H0
 • F4DN509S0
 • F94J6VG0W

Sušičky s voucherom v hodnote 80 EUR:

 • RC91V9AV2W
 • RC81V9AV2W
 • RC91V9AV3Q
 • RC91U2AV2W
 • RC91U2AV3W
 • RC91V9EV2Q
 • RC81V9AV3Q
 • RC81U2AV2W
 • RC81V9AV4Q
 • RC81EU2AV3W
 • RC82EU2AV3Q
 • RC81EU2AV4Q
 • RC82EU2AV4Q
 • RC80EU2AV4D

Set práčky a sušičky s voucherom v hodnote 200 EUR:

 • Ľubovoľná kombinácia práčky a sušičky z modelov uvedených vyššie.

Pre získanie darčeku (ďalej tiež len „darček“) sa účastník musí zaregistrovať na internetových stránkach www.lgpreradost.sk najneskôr do 23:59:59 hodín dňa 7.9.2020, pričom musí úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia a priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného dokladu preukazujúceho nákup niektorého z vyššie uvedených spotrebičov v dobe konania akcie. Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovať a na žiadosť predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi k preukázaniu splnenia tejto podmienky účasti na darčekovej akcii.

Akcia platí na vybrané spotrebiče zakúpené od 23:59:59 do odvolania. Registráciu je nutné vykonať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu nákupu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie.

Účastník nemá nárok na darček v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo inak nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu darčeka. Účastník nemá ďalej nárok na darček v prípade, že registrovaný model spotrebiča nebol distribuovaný spoločnosťami LG Electronics SK, s.r.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštepný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka.

IV. ODMENY, SPÔSOB ICH PREDANIA
Výherca dostane kód na nákup v hodnote 80 alebo 200 EUR, ktorý následne uplatní na www.teamstore.sk. Kód bude výhercovi zaslaný do 30 pracovných dní na e-mail uvedený v registrácii. Doučenie darčeka je podľa servisu dodávateľa, teda www.teamstore.sk. Platnosť voucheru je do 15.10.2020.

Voucher je možné uplatniť na objednávku v minimálnej hodnote daného voucheru, tzn. objednávka musí byť minimálne v hodnote  80,- Euro popr. v hodnote 200,- Euro (podľa typu hodnoty daného voucheru). Voucher je možné použiť len na nákup tovaru, tzn. že ak na objednávke je platba za dopravu popr. za dobierku, nie je možné tieto položky uhradiť daným voucherom. Na objednávky, ktoré sú hradené voucherom, sa nevzťahuje doprava ZADARMO.

Na jednej objednávke je možné uplatniť len jeden voucher. Vouchery sa nemôžu kombinovať s inými zľavovými popr. nákupnými vouchermi.

Pri nákupe sa musí uplatniť celá hodnota voucheru a nie je možné ho zameniť za peniaze. Zakúpený tovar nie je možné vrátiť, ale iba vymeniť a to do 14-tich dní od zakúpenia tovaru, a to za tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote s prípadným doplatkom. V prípade výmeny tovaru postupujte rovnako jako pri vrátení tovaru a do poznámky uveďte kód tovaru, ktorý chcete dodať. Na uplatnený voucher nie je možné vrátiť peniaze. Ostatné sa riadi podľa platných obchodných podmienok uvedených na stránkach predajcu www.teamstore.sk, ak tu nie je uvedené inak.

V prípade reklamácie tovaru z objednávky hradenej voucherom, nie je možné uplatniť peňažné plnenie.

V prípade vrátenia zakúpeného spotrebiča, po celú záručnú dobu, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získaný darček (podľa typu) späť na adresu organizátora súťaže. Adresa bude zaslaná na vyžiadanie na adrese lg@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi darček, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.
   
 2. Darček nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Darček nie je možné vyplatiť v hotovosti ani zaň poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť darčeky za obdobnú vec.
   
 3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi poskytnuté v súvislosti s darčekovou akciou, budú spracúvané spoločnosťou Airbuzz s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako sprostredkovateľom a  LG Electronics Polska, Sp. z o.o.", podnikajúci v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, so sídlom Štetinova ul. 4, Bratislava 811 06, IČO: 506 37 649, ako prevádzkovateľom osobných údajov za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z darčekovej akcie (teda najmä odovzdania darčeku).
   
 4. Účastník registráciou súhlasí, že jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa) budú v bode V.3. uvedeným prevádzkovateľom osobných údajov spracúvané (vrátane prostredníctvom tretích osôb poverených prevádzkovateľom, manuálne a automatizovane) za účelom zasielania marketingových ponúk na tovary a služby usporiadateľa a jeho obchodných partnerov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo kedykoľvek ho písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v každej emailovej správe obsahujúce obchodné oznámenie zvlášť.
   
 5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má právo požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane informácie o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, ktoré osobné údaje sú spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, o povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Účastník ďalej berie na vedomie, že zoznam jeho osobných údajov podľa predchádzajúcej vety môže požadovať za primeranú úhradu, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie. Účastník má právo požiadať o opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona a o blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že sa vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby sa odstránil takto vzniknutý stav (môže najmä ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ak usporiadateľ nevyhovie žiadosti účastníka podľa predchádzajúcej vety, má účastník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
   

VI. SÚHLAS NA VYHOTOVENIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE

 1. Účastník registráciou do vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním darčeku a prezentácie usporiadateľa zaobstarávať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod. ) a (ďalej len „záznamy“) informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v médiách, na internete a facebookových stránkach prevádzkovateľa osobných údajov uvedeného bode V.1., a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby trvania akcie.
   
 2. Účastník registráciou ďalej vyjadruje súhlas s tým, že v prípade prevzatia darčeka udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva použiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len „licencia“), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote darčeku. Zároveň platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu využiť.
   
 3. Licencia sa udeľuje ako výhradná, bez územného a množstvového obmedzenia, po dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a na všetky známe spôsoby použitia podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon. Účastník súhlasí s tým, aby bol usporiadateľ oprávnený poskytnúť oprávnenia tvoriace súčasť licencie (sublicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, aby bol usporiadateľ oprávnený postúpiť licenciu akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny obsahu záznamu, alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do súborných diel, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri použití záznamu v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzané meno Účastníka.
   
 4. Účastník prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udeleniu licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku V. týchto pravidiel.
   

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE
Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Z darčekovej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá.

VIII. OSTATNÉ
Účastník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).“

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 222 559 565 alebo na e-mailovej adrese: lg@airbuzz.cz.