Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti: Teamstore s.r.o.
so sídlom: Ke Stírce 338/51, Praha, 18000
identifikačné číslo: IČ 28981928, DIČ CZ28981928
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 157646
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestnenom na internetovej adrese www.teamstore.sk

Obsah

1.Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Teamstore s.r.o., identifikačné číslo: 28981928 zapísanej v obchodnom registri vedenom (ďalej len „predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti žiadosti o zasielanie noviniek fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "žiadateľ") alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.teamstore.sk, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.Používateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet"). V prípade, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. 2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. 2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského konta.
 4. 2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. 2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva dlhšie než 12 mesiacov, alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. 2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok..
  1. Ustanovenie § 1811 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Ak smeruje rokovanie strán k uzavretiu zmluvy a tieto skutočnosti nie sú zrejmé z kontextu, oznámi podnikateľ spotrebiteľovi v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, než spotrebiteľ urobí záväznú ponuku…
   1. označenie tovaru alebo služby a opis ich hlavných vlastností,
   2. cenu tovaru alebo služby, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov,
   3. spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia …
  2. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Informácie o cene alebo okolnosť, že informácia je neúplná alebo chýba, nesmie najmä vzbudzovať zdanie, že: a) cena je nižšia, než aká je v skutočnosti, b) určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí, c) v cene sú zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne, d) cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo nezmenená, aj keď to tak nie je, e ) vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby a ceny a užitočnosti porovnateľného výrobku alebo služby je taký, aký v skutočnosti nie je."
  3. Ustanovenie § 11a zákona o ochrane spotrebiteľa: „Pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetových stránok je predávajúci povinný spotrebiteľa vopred zreteľným spôsobom informovať o tom, či platia nejaké obmedzenia pre dodanie tovaru alebo poskytnutie..."
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenska alebo Českej republiky.
 4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údajov o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať si a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi::
  1. v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  2. Online platbou prostredníctvom platobnej brány GoPAY s.r.o. . ako operátora ePlatby a online platby platobnou kartou
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo s objednávkou.
 9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 10. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadáva kupujúci do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia.
 11. Online platby sa uskutočnia bezprostredne po odoslaní platobného príkazu a jej splatenie je zaručené spoločnosťou GoPAY s.r.o. .

5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@teamstore.sk.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do siedmich (7) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípade poškodeného, alebo nedodaného obalu je zápočet znížený proti nároku kupujúceho o 15% z odporúčanej ceny tovaru.
 6. Nárok na úhradu za cenu poštovného je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, akonáhle bolo kupujúcim využité špeciálne ponuky na poštovné zadarmo počas pôvodnej kúpnej smlově a odstúpením od zmluvy, alebo vrátením niektoré z jej časti sa hodnota objednávky zníži. Nárok na úhhradu predajcu nebude nárokovať, akonáhle sa celková cena objednávky aj po započítaní nároku na vrátenie kúpnej ceny spĺňa hodnotu pre špeciálnu ponuku poštovného zadarmo.
 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček
 9. Ak nebude darček kupujúcim predávajúcemu vrátený, je predávajúci oprávnený účtovať cenu darčeka kupujúcemu. Cena darčeka je vždy súčasťou každej platné akcie.

6.Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim má predávajúci právo na plnú náhradu škody vo výške zodpovedajúcej poštovnému za cestu tam a späť a balnému. Všetky uvedené náklady spojené s nevyzdvihnutú objednávkou budú účtované kupujúcemu podľa platných obchodných podmienok.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dojednanie chýba, tak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Ke Stírce 338/51, Praha 8, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. 8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. 8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@teamstore.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. 8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 5. 8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.Súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V súlade so zákonom č.110 / 2019 Zb. , O ochrane osobných udajov, v platnom znení, zák. č. (ES) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane jednotlivcov Súvislosti s spracovaním osobných udajov, o určitých službách informačnej Spoločnosti ao zmene niektorych zákonov, v platnom znení, o voľnom pohybe tychto udajov ao zrušení smernice 95 / 46 / ES
 • Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo žiadateľ dobrovoľne a slobodne dávajú alebo dali súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledujúcom rozsahu podľa oddielov 9.1 a 9.2 týchto zmluvných podmienok

9.1.Základní informácie

 1. Správca: Spoločnosť TEAMSTORE S.R.O., IDN 28981928, So sídlom v Železná 2, BRNO PSČ 61900 (ďalej len "predávajúci"). Kontaktná osoba na strane Predávajúci Je Michal Dujka, konateľ spoločnosti
 2. Kde súhlas o ochranou osobných údajov platí: súhlas o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na používanie webovej stránky predajcu www.teamstore.sk a www.teamstore.cz, súvisiace subdomény, ktoré sa nachádzajú pod stránkami, a na ďalšie uvedené oblasti a kanály, ktorých pomocou môže kupujúci od kupujúceho alebo žiadateľa zhromažďovať údaje.
 3. Spôsob zberu údajov:
  1. prostredníctvom internetových stránok predajcu a kanálov uvedených v bode b)
  2. Pri návšteve alebo používaní internetových stránok predajcu automaticky zhromažďujú osobné údaje prostredníctvom cookies a z dôvodov optimalizácie stránok predávajúceho pre potreby kupujúceho, žiadateľa alebo osôb, ktoré navštívili internetovú stránku predajcu (ďalej len "návštevník"). Internetové stránky napríklad umožňujú automatické úpravy zobrazenia veľkosti podľa zariadení, ktoré používajú pri ich prehliadaní kupujúci, žiadatelia alebo návštevníci. Získaná údaje tiež slúžia na efektívnejšie analýzy webových stránok predajcu. Bližšie informácie o cookies sú k dispozícii na stránkach www.teamstore.cz v sekcii Smernice o cookies.
  3. Dáta získavajú aj predajca v prípade korešpondencie so spoločnosťou Teamstore s.r.o. To znamená napr. v prípadoch, keď kupujúci, žiadatelia alebo návštevníci zadajú údaje do internetového formulára alebo dátových polí na internetových stránkach predajcu, napríklad v prípade požiadavky alebo požadovania dostupných produktov a služieb.
  4. Údaje predávajúci získavajú aj v prípade otázok na ďalšie informácie o akciách alebo udalostiach, resp. iné záležitosti, ako napríklad zasielanie katalógov a ponúk.
  5. Podobne je to v prípade účasti na súťažiach organizovaných predajcom atď.
  6. Údaje sa zhromažďujú aj pri prihlásení do individuálnych častí internetových stránok predajcu alebo pri používaní internetových stránok predajcu pre komunikáciu.
  7. Údaje sa získajú predajcom aj vtedy, ak sa s predajcom spoja kupujúci, žiadateľ alebo návštevník alebo zasielajú správu
  8. Predajca umiestňuje svoje predajne a priestorové kamery kvôli ochrane oprávnených záujmov predajcu. Priestory, kde sú umiestnené kamery, sú vždy označené upozornením.
 4. Rozsah spracovania: Kupujúci alebo žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, sídlo, obchodné meno, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa sídla alebo miesta podnikania, bankové spojenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, dodací adresa, položky objednávky, registrácia údajov, objednávky údajov, expedícia dát, prihlasovacie údaje, identifikačné údaje zástupca kupujúceho alebo kontaktnej osoby určenej kupujúcim, identifikačné údaje prehliadania obsahu alebo reklamy, IP adresa a vyhľadávanie. Pre úverové zmluvy aj rodné číslo (ak nebolo pridelené rodné číslo pre akékoľvek dôvody, potom dátum narodenia). Všetky uvedené údaje ďalej len ako "osobné údaje"
 5. Účel spracovania:
  1. plnenia Zmluvy vzniknuté na základe záväzných objednávok medzi oboma stranami
  2. ochrana majetku predávajúceho
  3. ak má žiadateľ záujem o zaslanie noviniek e-mailom (ak je na ich identifikačných údajoch možnosť "ANO"), na marketingové a obchodné aktivity predajcu vrátane šírenia obchodných oznámení o predajcovi služby.
  4. optimalizácia internetových stránok predajcu pre potreby kupujúceho, žiadateľa alebo návštevníkov
 6. Forma spracovania: Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Príjemca osobných údajov: Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.
 8. Spracovateľa osobných údajov: Zoznam spracovateľov je dostupný na internetových stránkach predajcu dostupných na adrese www.teamstore.sk v sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov.
 9. Predávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Predávajúci nepredáva osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.
 10. Dozorný úrad: Dozorný úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel .: 234 665 125.

9.2.Ďalší informácie

 1. Doba, po ktorej budú osobné údaje uložené: Osobné údaje predajca spracováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Dôsledky neposkytnutia osobných údajov: Ak kupujúci alebo žiadateľ odvolá svoj súhlas s spracovaním osobných údajov, môže to mať vplyv na úroveň služieb a rozsahu poskytnutú predajcom.
 3. Práva kupujúceho alebo žiadateľa ako osoba, ktorá má právo:  

I. na prístup k osobným údajom,
II. na opravu osobných údajov,
III. na vymazanie osobných údajov,
IV. na obmedzenie spracovania,
V. na vznesenie námietky proti spracovaniu,
VI. na prenosnosť údajov,
VII. na podanie sťažnosti u dozorného úradu,
VIII. na opravu alebo vymazanie informácií osobných údajov alebo obmedzení spracovania
IX. je informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov

Práva uvedená pod písm. III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. môže byť zákazníkom alebo žiadateľom uplatniteľné od 25. 5. 2018

Kupujúci alebo žiadateľ je spokojný so skutočnosťou, že táto súhlas s spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať a zaslať oznámenie s označením "Odvolanie súhlasu s spracovaním osobných údajov" na e-mailovú adresu Obchod@teamstore.sk alebo písomne doporučene na adresu predajca Teamstore sro, Železná 2, BRNO PSČ 619 00. V prípade odvolania súhlasu však bude predávajúci ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré spracúva na základe iných zákonných titulov, než je táto súhlas.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov, vrátane jednotlivých práv zákazníkov ako subjektu údajov, sú dostupné na adrese www.teamstore.cz v sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov.

10.Ochrana osobných údajov doplnení a zasielanie obchodných oznámení

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.110 / 2019 Zb. , O spracovanie osobných údajov, v znení neskorších predpisov
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa bodu 9. týchto obchodných podmienok nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho alebo žiadateľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 5. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v súlade so zák.č.110 / 2019. O spracovanie osobných údajov, v platnom znení, zák. č. 480/2004 Zb.
 7. Kupujúci alebo žiadateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho alebo žiadateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho alebo žiadateľa.
 8. Kupujúcemu alebo žiadateľovi môžu byť doručované informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na telefónne číslo kupujúceho

11.Záverečné ustanovení

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Železná 2, BRNO PSČ 619 00; adresa elektronickej pošty obchod@teamstore.sk; telefón +421 948 220 198
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 31.03. 2020 a ruší predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Teamstore s.r.o. alebo elektronicky na teamstore.sk

V Prahe dne 30.04. 2020
Konateľ spoločnosti
Michal Dujka