Reklamačný poriadok

I. Všeobecné podmienky reklamácie

1.    Povinnosti kupujúceho 
A) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.
B) Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa obchod@teamstore.sk
b) Kuriérom na adresu prevádzkovateľa Teamstore s.r.o - Reklamácia, Železná 2, 619 00 Brno, Česká republika

Kupujúci je povinný uviesť:

a) Čo najvýstižnejší popis závad
b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra alebo doklad z pokladne) Odporúčame, aby kupujúci uviedol tiež číslo objednávky (je zasielané s potvrdením objednávky v e-maile, alebo uvedené vo výpise objednávok)
c) reklamovaný tovar alebo jeho časti uviesť, do takého stavu, tak aby spĺňali základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamácii

2. Povinnosti predávajúceho
Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

II. Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

1.    Všeobecné ustanovenia
a)  Na spotrebný tovar predávaný prostredníctvom obchodu www.teamstore.sk sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
b) Ak sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim vady tovaru v zákonnej 24-mesačnej záručnej dobe, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v minimálnej dĺžke 24 mesiacov. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list alebo iný doklad). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Ak odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neprijal so zásielkou správne vyplnený dodací list, odporúčame, aby ihneď podal písomne ​​správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Reklamácia bude riešená v lehote do 30 dní od prevzatia veci do reklamácie.
c) Vrátenie výrobku predávajúcemu vykonáva kupujúci na svoje vlastné náklady.

2.    Rozpor s kúpnou zmluvou
Rozpor s kúpnou zmluvou - Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Takýto postup nie je možný, ak má kupujúci / spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo sám spôsobil vadu. 

3.    Záručné podmienky 
a) Dĺžka záruky je (okrem iného) uvedená na dodacom alebo záručnom liste. Ak tomu tak nie je, je záruka všeobecne 24 mesiacov. Táto doba začína dňom prevzatia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba počíta znovu od prevzatia novej veci. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové aj pôvodné číslo.
b) Zákazník doručí na vlastné riziko reklamovaný výrobok na adresu predajca. Tovar musí byť v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej reklamovanej položke musí byť pripojený presný popis závad a početnosť výskytu.
c) Predajca po vybavení reklamácie vyzve zákazníka na odber tovaru, prípadne ho zašle na svoje náklady a riziko odberateľa späť.
d) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou
- Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
- Tovar bol poškodený živlami
- Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
e) Na pozáručné opravy je poskytovaná záruka 3 mesiace odo dňa prevzatia veci. 

4. Kontrola preberanej zásielky: 
a)    Pri prevzatí zásielky je kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odporúčané prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku alebo neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi odporúčané za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam.
b) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

5. Reklamácia kopačiek
V prípade použitia kopačiek na inom povrchu, ako sú kopačky určené, nebude výrobcom reklamácia uznaná, a to z dôvodu porušenia podmienok výrobcu. Platí, že kopačky na prírodný povrch sa rozdeľujú podľa podrážky na najrozšírenejšie lisovky (FG), kolíky (SG) a lisokolíky (SG-PRO). Pre ostatné povrchy sú futbalové kopačky na umelý trávnik (AG) alebo turfy (TF) a pre tvrdé vnútorné palubovky sálovky (IC). Kopačky môžu byť použité len na povrchu, podľa typu daných kopačiek.

Upresnenie:
Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho bežného opotrebovania, nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Nesprávnym používaním máme na mysli najmä použitie modelov topánok určených pre špecifické povrchy, používaných na povrchoch odlišných od špecifikácie.

a) užívanie futsalovej obuvi na florbal je dôvod na zamietnutie reklamácie, pretože florbalová obuv je viac chránená na vonkajšom priehlavku a hlavne na špici, aby nedošlo k predratiu.
b) halová obuv používaná na tvrdých povrchoch, ako je betón, asfalt či špeciálne betónové povrchy natreté nanovrstvou špeciálnej gumy, takzvané americké betóny, potom je to v rozpore s ich určením. Takéto povrchy sú na sálový obuv absolútne nevhodné!
c) použitie obuvi s označením SG, FG, HG, IN (upresnené vyššie) na umelej tráve je taktiež dôvod zamietnutia reklamácie. Pre umelé trávy používajte modely s označením AG
d) Sklz je mechanické poškodenie - vzniknutý sedřením vrchného materiálu, napr. pri hre, odieraniu jednej topánky o druhú, či prišliapnutím obuvi iným hráčom. Nemôže byť uznaný ako oprávnená reklamácia.
e) Zvláštnosť kopačiek z pravej kože: používaním topánok niekedy dôjde k vzniku malé trhlinky medzi vonkajšou podrážkou a materiálom zvršku. Ide o normálny opotrebenie kopačky, ktoré nebránia v užívaní.
f) U nevhodného vysúšaniu obuvi so syntetickými materiálmi dochádza k odlepenie od podrážky

Reklamovať tiež nemožno obuv poškodenú v dôsledku zdravotných anomálií (pätnej výrastky, chybný došľap pod.). Reklamácia sa teda vzťahuje iba na závady spôsobené chybou materiálu, príp. zlou výrobnou technológiou.

 Dôležité upozornenie:

  1. Obchodník má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu.
  2. Vratky sortimentu nie sú možné na akékoľvek hygienicky znehodnotený tovar, čiže napríklad použitú spodnú bielizeň.

 

Reklamačný formulár na stiahnutie TU

 

MOŽNOSTI ZASLANIA REKLAMÁCIE

1. PACKETA (ZÁSIELKOVŇA)

Doneste zásielku na akékoľvek podacie miesto spoločnosti Packeta (Zásielkovňa) a obsluhe nadiktujte naše ID:

99317490

2. POŠTOU / KURIÉROM

Zásielku odešlite poštou alebo kuriérom na adresu:
Teamstore s.r.o - Reklamácia
Železná 2, 619 00 Brno, Česká republika

Poštovné platí odosielateľ, zásielky na dobierku nebudú prevzaté!