Všeobecné pravidlá súťaží

Všeobecné pravidlá platné pre všetky marketingové súťaže organizované na stránkach alebo sociálnych sieťach profilov Teamstore.sk

1. Usporiadateľom súťaží je spoločnosť Teamstore s.r.o., IČO: 28981928, so sídlom Železná 2, Brno 619 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 157646 (ďalej len "Usporiadateľ")

2. Súťaže na facebookovom profile nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené s Facebookom a Facebook za ich priebeh neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaží poskytujete Usporiadateľovi a spoločnosti Facebook nebudú nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť smerované Usporiadateľovi súťaže, nie Facebooku.

3. Konkrétny výber výhercov sa u jednotlivých súťaží môže líšiť. Spôsob výberu vždy určujú doplňujúce pravidlá uvedené v súťažnom príspevku. Do súťaží sa účastníci môžu zapájať aj opakovane, avšak v jednej súťaži (ak je rozdelená do niekoľkých kôl, trvá dlhšiu dobu, a pod.) nie je možné vyhrať opakovane viac výhier, ak neurčia špeciálne pravidlá výnimku.

4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu, akciu a marketingovú súťaž odložiť, prerušiť, alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom profile Teamstore.sk, čím nadobúda účinnosť voči usporiadateľovi aj účastníkom súťaže. Výherca súťaže bude uverejnený na webových stránkach alebo sociálnych sieťach usporiadateľa a zapojením sa do súťaže s týmto zverejnením súhlasí v plnom rozsahu.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetky účastníkov, u ktorých má podozrenie, že sa počas súťaže dopustili podvodného konania. Proti rozhodnutiu usporiadateľa sa nemožno odvolať.

6. Registráciou do súťaže účastník berie na vedomie, že jeho osobné údaje usporiadateľovi a organizátorovi poskytnuté v súvislosti s účasťou v súťaži, budú spracované spoločnosťou Teamstore s.r.o., so sídlom Železná 2, Brno 619 00, IČO: 28981928, ako správcom osobných údajov.

Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom odovzdania výhry, riešenie otázok súvisiacich s účasťou v súťaži a to na dobu 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a ďalšie údaje zadané v priebehu súťaže. Poskytnutie údajov je podmienkou účasti v súťaži. Správcom osobných údajov je Usporiadateľ pozri článok 1. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli počas 10 rokov spracovávané v rozsahu a na účely vyššie uvedené aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám v súvislosti s udelením, zasielaním alebo odovzdaním výhier a ďalším subjektom podieľajúcich sa na odovzdanie alebo doprave výhier v súťaži.

Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže alebo pred odovzdaním výhry povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb., Tj. Najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, odstránenie nevyhovujúceho stavu, právo nechať osobné údaje zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej škody podľa príslušných právnych predpisov, a právo na vysvetlenie, ak sa domnieva, že spracovanie prebieha v rozpore s ochranou súkromného a osobného života.

Zverejnenie. Víťazi Súťaže budú oslovení Usporiadateľom na účely vyslovenie súhlasu so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno Súťažiaceho v médiách (vr. Internetu), najmä na facebookových stránkach Teamstore.sk. Zároveň budú víťazi Súťaže Usporiadateľom vyzvaní na poskytnutie súhlasu k zachyteniu a rozširovanie svojej podoby, najmä pokiaľ ide o použitia fotografie zaslané Účastníkom alebo nasnímané Usporiadateľom či obstaranie / zverejnenie zvukového alebo zvukovo--obrazového záznamu podľa ods. 4.4 Podmienok v médiách (vr. Internetu) . Súhlas podľa tohto odseku je udelený na dobu 10 rokov. Ak je tento súhlas odvolaný v okamihu, keď už boli Osobné údaje podľa týchto Pravidiel zverejnené, nemožno sa voči Usporiadateľovi domáhať odstránenie zverejnenia, ktoré už nie je v jeho dispozícii (hlavne. Zverejnenie v médiách vlastnených subjekty odlišnými od Usporiadateľa).

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívanie a využitie práv dotknutej osobných údajov, môže Súťažiaci kontaktovať Usporiadateľa na adrese marketing@teamstore.cz

7. Odoslaním príspevku do súťaže udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi v rámci súťaže nevýhradnú, prevoditeľnú, bezúplatnú, územne, množstvovo, časovo a technologicky neobmedzenú licenciu na použitie akýchkoľvek príspevkov a ďalšieho obsahu, a to na dobu trvania majetkových práv autora alebo vlastníka tohto duševného vlastníctva a pre všetky možné účely použitia (ďalej len "Licencia"), vrátane práva takéto autorské dielo kedykoľvek upraviť, pozmeniť alebo užiť spolu s iným dielom (tj. použitie diela najmä všetkými spôsobmi podľa ustanovenia § 12 ods. 1 a 4 autorského zákona).

Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho následným zverejnením na Facebooku nebudú porušené práva tretích osôb a nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb.

8. Súťažné príspevky nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. Rovnako tak nesmie byť zamerané proti spoločnosti Teamstore s.r.o.. Takéto príspevky budú zo súťaže automaticky vyradené.

9. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti Teamstore s.r.o., alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti Teamstore s.r.o., alebo osoby s týmito spoločnosťami inak personálno alebo majetkovo prepojené.

10. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré budú v prípade výhry zastúpené zákonným zástupcom.

11. Ak sa výherca súťaže do 7 dní od vyhlásenia výsledkov na sociálnej sieti neozve, výhra s okamžitou platnosťou a bez možnosti odvolania prepadá v prospech usporiadateľa.

12. Výhra bude výhercovi odovzdaná na predajni, prostredníctvom emailovej komunikácie, dopravcom, či osobne firemným zástupcom, podľa predchádzajúcej dohody.

13. Zapojením sa do súťaže účastník automaticky súhlasí s týmito pravidlami.